HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Máy đo pH
Máy đo pH cầm tay
Máy đo pH cầm tay
Thang đo pH: -2.0-16.0pH, độ phân giải: 0.1pH, độ chính xác: +/- 0.1...
Máy đo pH cầm tay
Máy đo pH cầm tay
Thang đo pH: -2.0-16.0pH, độ phân giải: 0.1pH, độ chính xác: +/- 0.1...
Máy đo pH cầm tay
Máy đo pH cầm tay
Thang đo pH: -2.0-16.0pH, độ phân giải: 0.1pH, độ chính xác: +/- 0.1...
Máy đo pH cầm tay
Máy đo pH cầm tay
Thang đo pH: -2.00-16.00pH, độ phân giải: 0.01pH, độ chính xác:+/- 0...
Máy đo pH cầm tay
Máy đo pH cầm tay
Thang đo pH: -2.00-16.00pH, độ phân giải: 0.01pH, độ chính xác:+/- 0...
Máy đo pH cầm tay
Máy đo pH cầm tay
Thang đo pH: -2.00-16.00, độ phân giải: 0.01pH, độ chính xác: 0.01pH
Máy đo pH cầm tay
Máy đo pH cầm tay
Thang đo pH: -2.00-16.00, độ phân giải: 0.01pH, độ chính xác: 0.01pH
Máy đo pH cầm tay
Máy đo pH cầm tay
Thang đo pH: -2.00-16.00, độ phân giải: 0.01pH, độ chính xác: 0.01pH
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn
Thang đo pH: -2.00 đến 16.00 pH, độ phân giải: 0.01pH, độ chính xác:...
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn
Thang đo pH: -2.00 đến 16.00 pH, độ phân giải: 0.01pH, độ chính xác:...
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn
Thang đo pH: -2.00 đến 16.00 pH, độ phân giải: 0.01pH, độ chính xác:...
Máy đo pH để bàn
Máy đo pH để bàn
Thang đo pH: -2.00 đến 16.00 pH, độ phân giải: 0.01pH, độ chính xác:...
1 2