HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Nồi hấp tiệt trùng
Nồi hấp tiệt trùng
Nồi hấp tiệt trùng
Thể tích: 103 lít Thước buồng làm việc: Ø 450 x 650mm
Nồi hấp tiệt trùng
Nồi hấp tiệt trùng
Thể tích: 81.6 lít Thước buồng làm việc: Ø 400 x 650mm
Nồi hấp tiệt trùng
Nồi hấp tiệt trùng
Thể tích: 62.5 lít Thước buồng làm việc: Ø 350 x 650mm
Nồi hấp tiệt trùng
Nồi hấp tiệt trùng
Thể tích: 45.9 lít Thước buồng làm việc: Ø 300 x 650mm
Nồi hấp tiệt trùng
Nồi hấp tiệt trùng
Thể tích: 103 lít Thước buồng làm việc: Ø 450 x 650mm
Nồi hấp tiệt trùng
Nồi hấp tiệt trùng
Thể tích: 81.6 lít Thước buồng làm việc: Ø 400 x 650mm
Nồi hấp tiệt trùng
Nồi hấp tiệt trùng
Thể tích: 62.5 lít Thước buồng làm việc: Ø 350 x 650mm
Nồi hấp tiệt trùng
Nồi hấp tiệt trùng
Thể tích: 45.9 lít Thước buồng làm việc: Ø 300 x 650mm