HOTLINE

0822001408

0989708590

Thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị môi trường

Thiết bị phòng cấy mô

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì thiết bị

Cân phân tích
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 510g Độ đọc được: 0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 310g Độ đọc được: 0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 220g Độ đọc được: 0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 310g Độ đọc được: 0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 220g Độ đọc được: 0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 160g Độ đọc được: 0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 110g Độ đọc được: 0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 62g Độ đọc được: 0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 82/220g Độ đọc được: 0.01/0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 60/220g Độ đọc được: 0.01/0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 310g Độ đọc được: 0.1mg
Cân phân tích
Cân phân tích
Khả năng cân tối đa: 220g Độ đọc được: 0.1mg
1 2